Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informujemy, że firma BSP Bracket System Polska sp. z o.o. zrealizowała projekt w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji konsoli fasadowych w oparciu o unikatową podkładkę fasadową”

Całkowita wartość projektu: 2.216.570,70 PLN
Udział Unii Europejskiej: 421.025,00 PLN

 Przedmiotem przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji przez BSB Bracket System Polska Sp. z o.o. jest zaprojektowanie innowacyjnej podkładki termoaktustycznej pod konsole fasadowe, które w przeciwieństwie do obecnie używanych w budownictwie podkładek pod konsole będą pełnić funkcję akustyczną i termoizolacyjną jednocześnie. Ponadto podkładka niniejsza będzie wzmacniać konstrukcję konsol fasadowych, co pozwoli na ograniczenie ilości konsol używanych na wykańczanej powierzchni elewacyjnej, a także ze względu na sposób łączenia pozwoli na zwiększenie trwałości pokrycia elewacji. W wyniku realizowanych działań Wnioskodawca wprowadzi do swojej oferty nowe produkty w postaci nowoprodukowanych innowacyjnych konsol fasadowych zawierających unikatową podkładkę akustyczną w różnych rozmiarach, których szczegóły zostaną określone po przeprowadzonych pracach badawczych oraz znacznie udoskonali obecnie oferowane produkty w postaci konsol fasadowych dokładając do nich zaprojektowaną podkładkę termoakustyczną.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

Programu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Informujemy, że firma BSP Bracket System Polska sp. z o.o. zrealizowała projekt w ramach Działania 6.1 “Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

„Zwiększenie konkurencyjności BSP Bracket System Polska Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych“

Całkowita wartość projektu: 410.500,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 177.650,00 PLN

Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013

Ogólnym celem projektu jest wzrost wielkosci eksportu w ogólnej sprzedaży produktów Spółki poprzez wdrożenie działań zaprojektowanych w ramach profesjonalnej strategii eksportowej – Planie rozwoju eksportu. Jest to nierozerwalnie związane z rozwojem działalnosci eksportowej przez BSP Bracket System Polska Sp. z o.o., poprzez wykorzystanie działan wpisujacych sie w zało¿enia Działania 6.1 PO IG. Analiza rynku oraz potencjału Wnioskodawcy, podjeta w wyniku przygotowania Planu rozwoju eksportu, wykazała, że najbardziej rekomendowanymi dla Wnioskodawcy działaniami proeksportowymi są: udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych, organizacja i udział w misjach gospodarczych za granica, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów przedsiębiorcy na rynki docelowe oraz doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych. Działania te są dopasowane i najbardziej optymalne pod katem zdefiniowanych potrzeb BSP Bracket System Polska Sp. z o. o. w realizacji wyznaczonych celów strategicznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyficznych tendencji występujących w branży budowlanej. Rozwój eksportu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy pozwoli na realizacje celów zakreślonych w strategii rozwoju eksportu, a najważniejsze wśród nich to zwiększenie przychodów, a w efekcie dalszy rozwój firmy oraz poprawa wizerunku jako podmiotu aktywnego na arenie międzynarodowej. Pozytywnym, zewnętrznym efektem rozwoju eksportu Spółki będzie wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocje Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów biznesowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportowa, co jest podstawowym celem Działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”.

Projekt “„Zwiększenie konkurencyjności BSP Bracket System Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” został zrealizowany.

Okres realizacji projektu: 2012-2014

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

BSP Bracket System Polska sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu:

„Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych w firmie BSP Sp. z o.o.”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 1.888.003,80 PLN
Udział Unii Europejskiej: 769.952,00 PLN

Przedmiotem projektu jest proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych w przedsiębiorstwie BSP Sp. z o.o. pozwalający na prowadzenie własnych prac badawczych i rozwojowych służących opracowaniu nowego, innowacyjnego systemu do mocowania i montażu elewacji wentylowanych stosowanych w budownictwie.

Efektem biznesowym realizacji niniejszego projektubędzie wprowadzenie na rynek nowego systemu podkonstrukcji elewacji wentylowanych zoptymalizowanego pod względem termicznym, statycznym i montażowym. System pozwoli ograniczyć do minimum straty ciepła przez tzw. mostki termiczne. Elementy systemu zostaną również zoptymalizowane pod względem własności konstrukcyjnych w zależności od rodzaju podłoża i obciążeń działających na elewację wentylowaną, a także pod względem prostoty montażowej. Dodatkowym założeniem jest to, aby większość materiałów użyta w systemie nadawała się do recyklingu po okresie użytkowania.

Opracowanie własnego innowacyjnego systemu mocowania elewacji wentylowanych stanowi odpowiedź na zdefiniowaną potrzebę rynkową, ponieważ na rynku jest bardzo mało produktów dedykowanych do realizacji elewacji wentylowanych dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego energetycznie. Większość konsol i rusztów są to elementy wykonane z ogólnie dostępnych materiałów, przez co nie są wyspecjalizowane i posiadają szereg wad i ograniczeń w stosowaniu. Nowy produkt będzie miał szersze spektrum zastosowań oraz sprosta większej ilości wymagań klientów. Przy zastosowaniu małej ilości elementów powstanie szeroka gama produktów dla budownictwa.

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Informujemy, że firma BSP Bracket System Polska sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu w ramach Działania 3.3  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

„Zwiększenie rozpoznawalności firmy BSP na rynkach międzynarodowych poprzez zaprezentowanie swojej oferty handlowo-usługowej na imprezach targowych za granicą.”

Całkowita wartość projektu: 661.494,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 403.350,00 PLN

Celem projektu jest wprowadzenie przez firmę BSP na rynek międzynarodowy sowich kluczowych produktów.

Zostanie on osiągnięty poprzez nawiązanie międzynarodowych kontaktów biznesowych oraz zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań produktów Wnioskodawcy.na targach o zasięgu światowym. Podpisanie nowych kontraktów da w efekcie duży bodziec biznesowy na poziomie finansowym i wizerunkowym. Zwiększone dochody firmy pozwolą na wzrost nakładów na działalność B+R co pozwoli utrzymać się firmie BSP na wymagającym rynku międzynarodowym. Spółka ma również na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej rozumianej, jako zdolność do zaoferowania określonemu segmentowi rynku korzystniejszych warunków zakupu produktów.

Zakładane rezultaty planowane do osiągnięcia do 2021 roku to podpisanie 5 zagranicznych kontraktów handlowych, uzyskanie przychodu z działalności eksportowej na poziomie 2.898.247,00 zł z eksportu produktów objętych projektem.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020


BSP BRACKET SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa BSP Bracket System Polska dzięki wdrożeniu innowacji produktowej”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Innowacje w MŚP

CEL PROJEKTU I EFEKTY JEGO REALIZACJI

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie przez BSP BRACKET SYSTEM POLSKA Sp. z o.o. Przedmiotem wdrożenia będzie opracowany nowy innowacyjny system do mocowania i montażu elewacji wentylowanych stosowanych w budownictwie. Efektem biznesowym realizacji niniejszego projektu będzie wprowadzenie na rynek nowego systemu podkonstrukcji elewacji wentylowanych zoptymalizowanego pod względem termicznym, statycznym i montażowym. System pozwoli ograniczyć do minimum straty ciepła przez tzw. mostki termiczne. Elementy systemu zostaną również zoptymalizowane pod względem własności konstrukcyjnych w zależności od rodzaju podłoża i obciążeń działających na elewację wentylowaną, a także pod względem prostoty montażowej. Dodatkowym założeniem jest to, aby większość materiałów użyta w systemie nadawała się do recyklingu po okresie użytkowania. Opracowanie własnego innowacyjnego systemu mocowania elewacji wentylowanych stanowi odpowiedź na zdefiniowaną potrzebę rynkową ponieważ na rynku jest bardzo mało produktów dedykowanych do realizacji elewacji wentylowanych dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego energetycznie. Większość konsol i rusztów są to elementy wykonane z ogólnie dostępnych materiałów, przez co nie są wyspecjalizowane i posiadają szereg wad i ograniczeń w stosowaniu. Nowy produkt będzie miał szersze spektrum zastosowań oraz sprosta większej ilości wymagań klientów. Przy zastosowaniu małej ilości elementów powstanie szeroka gama produktów dla budownictwa.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wydatki ogółem: 1 015 980,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 826 000,00 PLN

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Dofinansowanie projektu z UE: 400 187,40 PLN

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Informujemy, że firma BSP Bracket System Polska sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

„Opracowanie ulepszonej konsoli pasywnej, będącej elementem podkonstrukcji pod elewacje wentylowane, o podwyższonych parametrach izolacyjności termicznej”

Całkowita wartość projektu: 489 847,50 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 398 250,00 PLN

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 338 512,50 PLN

Przedmiotem projektu jest usługa badawcza, której celem jest opracowanie znacząco ulepszonego produktu w postaci pasywnej konsoli pełniącej funkcję konstrukcyjną, przenosząc obciążenia pionowe oraz poziome z elewacji na konstrukcję budynku. Planowane jest stworzenie 24 wariantów konsoli o różnych wymiarach, cechujących się podwyższonymi parametrami termoizolacyjnymi, wytrzymałościowymi oraz odporności przeciwogniowej.

Efektem badań będzie opracowanie całości rozwiązań technicznych pozwalających na masową produkcję ulepszonego produktu. Bezpośrednim efektem projektu będzie nowy prototyp konsoli, przebadany wytrzymałościowo z opracowaną technologią produkcji. Będzie on podstawą do produkcji analogicznej ilości produktów. Wdrożenie, rozumiane jako rozpoczęcie produkcji w oparciu o wyniki prac badawczych, planowane jest na listopad 2021 roku.

Celem projektu jest opracowanie ulepszonego produktu – konsoli pasywnej z przekładką komorową z tworzywa sztucznego będącej elementem systemu podkonstrukcji do mocowania elewacji wentylowanych. Projekt jest realizowany w celu podniesienia poziomu innowacyjności Firmy, zwiększenia jej konkurencyjności, zwiększenia przychodów dzięki stworzeniu konkurencyjnej oferty.

 

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Informujemy, że firma BSP Bracket System Polska sp. z o.o. zrealizowała projekt w ramach Działania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand EXPO 2020

Całkowita wartość projektu: 92 600.00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 69 450.00 PLN

Celem projektu jest wprowadzenie przez firmę BSP na rynek międzynarodowy swoich kluczowych produktów:

  • elewacji wentylowanych,
  • podkonstrukcji aluminiowych,
  • żaluzji elewacyjnych,
  • profili tłoczonych ozdobnych.

Cel zostanie osiągnięty dzięki działaniom w ramach Programu promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju. Wybrany przez Wnioskodawcę kraj perspektywiczny to Zjednoczone Emiraty Arabskie. Projekt zakłada udział Wnioskodawcy w następujących międzynarodowych wydarzeniach:

  • Targi BIG 5 w charakterze wystawcy,
  • Misja wyjazdowa na Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym.

Celem projektu jest wprowadzenie przez firmę BSP na rynek międzynarodowy swoich kluczowych produktów. Zostanie on osiągnięty poprzez nawiązanie międzynarodowych kontaktów biznesowych oraz zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań produktów Wnioskodawcy na targach o zasięgu światowym. Podpisanie nowych kontraktów da w efekcie duży bodziec biznesowy na poziomie finansowym i wizerunkowym. Zwiększone dochody firmy pozwolą na wzrost nakładów na działalność B+R co pozwoli utrzymać się firmie BSP na wymagającym rynku międzynarodowym. Spółka ma również na celu uzyskanie przewagi konkurencyjnej rozumianej, jako zdolność do zaoferowania określonemu segmentowi rynku korzystniejszych warunków zakupu produktów. Zakładane rezultaty planowane do osiągnięcia do 2023 roku to: podpisanie 5 zagranicznych

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Tytuł projektu: Wsparcie wdrożenia innowacyjnego produktu przez BSP Bracket System Polska Sp. z o.o. w postaci aluminiowych barierek balkonowych umożliwiających montaż paneli fotowoltaicznych

Cel projektu: Podstawowym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa BSP Bracket System Polska dzięki wdrożeniu nowego innowacyjnego produktu, opracowanego w ramach zrealizowanych wcześniej prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca opracował innowacyjny produkt w postaci systemowej barierki balkonowej, która z jednej strony będzie odporna na warunki atmosferyczne, z drugiej strony zapewni oczekiwane na rynku duże rozstawy wiążące się z niższym kosztem, przy jednoczesnej kompatybilności z panelami fotowoltaicznymi. W wyniku przeprowadzonych prac B+R ustalono, że możliwe jest stworzenie balustrady, stosunkowo taniej, wytrzymałej i co najważniejsze produkującej prąd. Ambicją Wnioskodawcy jest stworzenie produktu, który będzie mógł być zastosowany zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i w wielkometrażowym i biurowym.

Wartość projektu: 2 503 050,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 111 252,00 zł

Dotacja w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2014-2020″ | Facebook

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: UG-PMT/3142/3N/2021-SIN. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie ekspansji na rynek singapurski, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo BSP Bracket System Polska Spółka z o. o. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu:  PLN Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: PMT/3488/1N/2022. Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie ekspansji na rynek USA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacją w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo BSP Bracket System Polska Spółka z o. o. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 150 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 PLN