Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informujemy, że firma BSP Bracket System Polska sp. z o.o. zrealizowała projekt w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji konsoli fasadowych w oparciu o unikatową podkładkę fasadową”

Całkowita wartość projektu: 2.216.570,70 PLN
Udział Unii Europejskiej: 421.025,00 PLN

 Przedmiotem przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji przez BSB Bracket System Polska Sp. z o.o. jest zaprojektowanie innowacyjnej podkładki termoaktustycznej pod konsole fasadowe, które w przeciwieństwie do obecnie używanych w budownictwie podkładek pod konsole będą pełnić funkcję akustyczną i termoizolacyjną jednocześnie. Ponadto podkładka niniejsza będzie wzmacniać konstrukcję konsol fasadowych, co pozwoli na ograniczenie ilości konsol używanych na wykańczanej powierzchni elewacyjnej, a także ze względu na sposób łączenia pozwoli na zwiększenie trwałości pokrycia elewacji. W wyniku realizowanych działań Wnioskodawca wprowadzi do swojej oferty nowe produkty w postaci nowoprodukowanych innowacyjnych konsol fasadowych zawierających unikatową podkładkę akustyczną w różnych rozmiarach, których szczegóły zostaną określone po przeprowadzonych pracach badawczych oraz znacznie udoskonali obecnie oferowane produkty w postaci konsol fasadowych dokładając do nich zaprojektowaną podkładkę termoakustyczną.

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

Programu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Informujemy, że firma BSP Bracket System Polska sp. z o.o. zrealizowała projekt w ramach Działania 6.1 “Paszport do eksportu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

„Zwiększenie konkurencyjności BSP Bracket System Polska Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych“

Całkowita wartość projektu: 410.500,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 177.650,00 PLN

Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013

Ogólnym celem projektu jest wzrost wielkosci eksportu w ogólnej sprzedaży produktów Spółki poprzez wdrożenie działań zaprojektowanych w ramach profesjonalnej strategii eksportowej – Planie rozwoju eksportu. Jest to nierozerwalnie związane z rozwojem działalnosci eksportowej przez BSP Bracket System Polska Sp. z o.o., poprzez wykorzystanie działan wpisujacych sie w zało¿enia Działania 6.1 PO IG. Analiza rynku oraz potencjału Wnioskodawcy, podjeta w wyniku przygotowania Planu rozwoju eksportu, wykazała, że najbardziej rekomendowanymi dla Wnioskodawcy działaniami proeksportowymi są: udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych, organizacja i udział w misjach gospodarczych za granica, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów przedsiębiorcy na rynki docelowe oraz doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych. Działania te są dopasowane i najbardziej optymalne pod katem zdefiniowanych potrzeb BSP Bracket System Polska Sp. z o. o. w realizacji wyznaczonych celów strategicznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyficznych tendencji występujących w branży budowlanej. Rozwój eksportu przedsiębiorstwa Wnioskodawcy pozwoli na realizacje celów zakreślonych w strategii rozwoju eksportu, a najważniejsze wśród nich to zwiększenie przychodów, a w efekcie dalszy rozwój firmy oraz poprawa wizerunku jako podmiotu aktywnego na arenie międzynarodowej. Pozytywnym, zewnętrznym efektem rozwoju eksportu Spółki będzie wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocje Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów biznesowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportowa, co jest podstawowym celem Działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”.

Projekt “„Zwiększenie konkurencyjności BSP Bracket System Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych” został zrealizowany.

Okres realizacji projektu: 2012-2014