Wymagania przeciwpożarowe

Istotną kwestią z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego jest klasyfikacja wyrobu w zakresie reakcji na ogień. W przypadku elementów aluminiowych czy stalowych badania nie są wymagane, gdyż te materiały są sklasyfikowane w zakresie reakcji na ogień jako niepalne – w klasie A1 na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr 96/603/EC. Podobnie elementy palne o wymiarach mniejszych niż 50 mm x 50 mm i masie mniejszej niż 50 g będące częścią klasyfikowanego wyrobu nie wymagają niezależnych badań na podstawie raportu technicznego EOTA TR 021: Reaction to fire requirements for small components.

Badania wymagane są natomiast dla elementów oraz wyrobów posiadających elementy większe niż opisane powyżej oraz nie uwzględnione w Dyrektywie Europejskiej 96/603/EC a także dla wyrobów pokrytych dodatkowymi warstwami nie uwzględnionymi w tej Dyrektywie. W Polsce reakcję na ogień określa się wg PN-EN 13501-1+A1. Klasa wyrobu w zakresie reakcji na ogień jest podstawą do określenia zakresu zastosowania danego elementu na projektowanym obiekcie. W przypadku elewacji zewnętrznych obostrzenia dotyczą głownie zastosowania powyżej 25 m. oraz w pasach oddzielenia pożarowego.

Zaprojektowane w tych miejscach elementy podkonstrukcji powinny charakteryzować się klasą reakcji na ogień A. Nie mniej jednak w wyjątkowych przypadkach Instytut Techniki Budowlanej pozytywnie opiniuje stosowanie w tych miejscach wyrobów o klasie B pod warunkiem spełnienia szeregu dodatkowych wymagań ustalonych indywidualnie.

Takim przykładem są konsole pasywne produkcji BSP Bracket System Polska Sp. z o.o. typu KW PAS, które są dopuszczone do stosowania powyżej 25 m. oraz w pasach oddzielenia pożarowego.

Rozwiązania spełniające wymagania § 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Kolejną ważną kwestią również z dziedziny bezpieczeństwa pożarowego jest spełnienie wymagań § 225 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przepisy te mówią o tym, że elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie krótszym niż wynikający z wymaganej klasy odporności ogniowej dla ściany zewnętrznej. Na dzień dzisiejszy niestety nie istnieje polska norma opisująca procedurę badawczą dla tych wymagań pożarowych. Są jednak laboratoria i instytuty, które opracowały wewnętrzne procedury badawcze, wydające stosowne opinie, które są obecnie mocno poważane przez inspektorów, architektów oraz kierownictwa budowy.

Nasza firma przeprowadziła w Instytucie Techniki Budowlanej bardzo szeroki zakres badań pożarowych dotyczących § 225 RMI. Badania objęły wiele różnych elementów podkonstrukcji BSP, rodzajów okładzin oraz sposobów mocowania.