Wymagania termiczne

W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na parametry termiczne elewacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 5 lipca 2013 r. wartość współczynnika przenikania ciepła Uc dla ścian zewnętrznych nie może przekroczyć wartości określonych w poniższej tabeli.

Temperatura w pomieszczeniu Maksymalny dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła Uc(max)[W/(m2 · K)]
od 1 stycznia 2014 r. od 1 stycznia 2017 r. od 1 stycznia 2021 r.(*)
ti> ≥ 16°C 0,25 0,23 0,20
8°C ≤ ti < 16°C 0,4 0,45 0,45
ti < 8°C 0,90 0,90 0,90

ti – Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
(*) Od 1 stycznia 2019 r. w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

Powyższe wartości współczynnika przenikania ciepła uwzględniają poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji oraz łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną. W przypadku elewacji wentylowanych przez łączniki mechaniczne należy rozumieć przede wszystkim kołki mocujące wełnę termoizolacyjną oraz podkonstrukcję pod okładzinę elewacyjną.

Powyższe wymagania należy uwzględnić w fazie projektu, przede wszystkim dobierając wełnę termoizolacyjną o odpowiedniej grubości oraz przewodności cieplnej a także odpowiednie elementy podkonstrukcji o korzystnych parametrach termoizolacyjnych. Spełnienie wymagań rozporządzenia należy potwierdzić wykonując obliczenia termiczne dla zaprojektowanej elewacji. Zgodnie z normą PN-EN 6946 poprawki z uwagi na łączniki mechaniczne należy uwzględniać za pomocą obliczeń szczegółowych opisanych w normie PN-EN ISO 10211.

UWAGA: Liczenie poprawek na konsole wg procedury przybliżonej opisanej w pkt. D.3.1 w normie PN-EN 6946 jest obarczone dużym ryzykiem błędu. Metoda ta dotyczy elementów o prostym kształcie oraz niezmiennym przekroju na całej długości, co wynika z samego wzoru, który przyjmuje stałą powierzchnię przekroju elementu. W konsoli natomiast występują różne przekroje, chociażby stopa oraz ramie elementu. Ponadto metoda ta nie uwzględnia części konsoli wystającej z wełny. Ta część jest bardzo istotna z punktu widzenia fizyki cieplnej, gdyż jest ona radiatorem tzn. powierzchnią stykającą się z otoczeniem i odprowadzającą ciepło do otoczenia. Im większa część wystająca z wełny, tym większy strumień ciepła w elemencie.

Rozwiązania podkonstrukcji BSP

Elementy podkonstrukcji aluminiowej BSP, w porównaniu z ofertą konkurencyjną, cechują się dużą wytrzymałością ze względu na przemyślany kształt, wymiary oraz grubość aluminium. Dzięki temu na elewacji uwzględnia się stosunkowo małą ilość konsol tworzących tzw. „mostek termiczny”, co znacznie wpływa na polepszenie izolacyjności całej przegrody. Ponadto w asortymencie BSP znajduje się kilka rodzajów konsol pasywnych specjalnie zaprojektowanych z myślą o zaostrzających się przepisach termicznych oraz niwelujących „mostki termiczne” do minimum dzięki swej budowie oraz zastosowanym materiałom. Niektóre z nich są wyróżnione certyfikatem Passive House Institute w Darmstadt.

Nasza firma dysponuje programem do obliczeń termicznych Trisco produkcji Physibel umożliwiającym trójwymiarowe modelowanie oraz obliczanie punktowych współczynników przenikania ciepła wg szczegółowej metody obliczeniowej zgodnej z normą PN-EN ISO 10211. Na zlecenie klienta dobierzemy i zaprojektujemy podkonstrukcję tak, aby spełniała wszelkie wymagania termoizolacyjne oraz wykonamy kompleksowe obliczenia termiczne dla projektowanej elewacji. Przykładowe obliczenia termiczne są dostępne na naszej stronie internetowej.

Przykładowe obliczenia termiczne:

Certyfikat Passive House Institute, Darmstadt:

Certyfikat Passive House